Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

pannamakowa
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół

July 19 2017

pannamakowa
3576 374a 420
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
pannamakowa

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

July 20 2017

pannamakowa
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół

July 19 2017

pannamakowa
3576 374a 420
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

July 20 2017

pannamakowa
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl